• 18 kwietnia 2024

Wniosek o zniesienie wspólwłasności

zniesienie współwłasności

 

Wniosek o zniesienie wspólwłasności
_________________________________________________________Warszawa, dnia ........................................................................................................

Do Sądu Rejonowego w .........................................................................................
Wydział Cywilny

Wnioskodawcy:
.......................................................................................................................................
zam ..............................................................................................................................
Wartość przedmiotu sprawy: ...................................................................................

Wniosek o zniesienie współwłasności
Wnosimy o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w 
............................................... składającej się z działki nr ....................................
o powierzchni ..................................... mkw, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
......................................................................... przy ul. ...............................................
poprzez wydzielenie w nim samodzielnych lokali mieszkalnych (ustanowienie 
odrębnej własności lokali) i przyznanie ich na wyłączną własność właścicielom, 
którzy obecnie z nich korzystają.

Uzasadnienie
Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność:
1) .......................................................... zam. ..............................................- w .......... części 
2) .......................................................... zam. ..............................................- w .......... części 
3) .......................................................... zam. ..............................................- w .......... części 
4) .......................................................... zam. ..............................................- w .......... części


Oświadczamy, że:
- współwłaściciele nie wyłączyli możliwości zniesienia współwłasności na 
podstawie art. 210 Kodeksu Cywilnego oraz brak jest jakichkolwiek przeszkód 
do zniesienia współwłasności
- nieruchomość składa się z czterech samodzielnych nie wyodrębnionych lokali 
mieszkalnych (dowód: przygotowana dokumentacja inwentaryzacyjna) służących 
do wyłącznego korzystania poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości 
oraz części budynku, z których właściciele korzystają wspólnie (klatka schodowa,
strych, piwnice).
Mając na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i korzystając z 
przysługujących nam uprawnień wnosimy jak wyżej.


.....................................................
podpis


Załączamy:
- odpis z księgi wieczystej
- dokumentację inwentaryzacyjną nieruchomości przy ul. ..............................................
w ............................................ w celu wyodrębnienia lokali zawierającą część 
graficzną i opisową.

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować