• 18 kwietnia 2024

Umowa pożyczki

umowa pożyczki

 

Umowa pożyczki

___________________________________________________________________ 

 

W dniu ................. w .............................. pomiędzy .........................................., zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............................................... wydanym przez ........................................... zwanym dalej Pożyczkodawcą 
a ................................... zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ................................................... wydanym przez ............................... zwanym dalej Pożyczkobiorcą została zawarta następująca umowa:  


Par.1

 Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ...................... zł (słownie złotych

 ............................................................... ) na okres od ..................... do................... Pożyczkobiorca

 zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości .........% w stosunku miesięcznym/rocznym *),  łącznie ....... % co stanowi łącznie zł ................. słownie zł ...................................................................

 
Par.2

 Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

 Par.3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie terminu określonego w Par.1.

Par.4

 Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.

 Par.5

 Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu Stron.

Par. 6

 Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości .........% dziennie.

 Par. 7

 Podatek od czynności cywilno - prawnych strony opłacą po połowie / opłaci ................... *)

 Par. 8

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

Par. 9

 Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................

Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

 

 

 

Pożyczkodawca                                                          Pożyczkobiorca

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować