• 18 kwietnia 2024

Umowa darowizny

umowa darowizny


Umowa darowizny
 

__________________________________________________________________

 

Zawarta w dniu……………….w…………………………………..……...................pomiędzy …………………………………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym …………………… wydanym przez ………………………………………………, zamieszkałym w ………………....... przy ul. ………………………………………………......  
zwanym w treści umowy „Darczyńcą”; a ………………………………………………........ legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………...… wydanym przez …………………………………………. zamieszkałym w ………………………………. przy ul. …………………………………………………………. zwanym w treści umowy „Obdarowanym”, o następującej treści:

 

§1

Przedmiotem darowizny jest ……………………………………………………………………

 

§2

1. Darczyńca przekazuje darowiznę z przeznaczeniem na następujący cel: ……………... …………………………………………………………………………………………………........

2. obdarowany oświadcza, że darowiznę przejmuje zgodnie z ww. celem.

 

§3

Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który jest opisywany

w §1 umowy.

 

§4

1. Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność bezpłatnie opisany w §1 przedmiot darowizny i oświadcza, że jest on wolny od obciążeń i praw osób trzecich.

2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje.

3. Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania umowy.

 

§5

Strony oświadczają, że jest to pierwsza darowizna między nimi od 5 lat.

 

§6

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę ………………… zł (słownie) …………………………………………………………………………………………………........

 

§7

W sprawach nie uregulowanych umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§8

Spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygnąć będzie sąd właściwy dla siedziby ………………………………………………………………………………………………….......

 

§9

Koszty umowy ponosi …………………………………………………………………………..

 

 

 

 

§10

Umowę sporządzono w ……. Jednobrzmiących egzemplarzach po …… dla każdej ze stron.

 

 

 ................................                                                  ..................................

 DARCZYŃCA                                                           OBDAROWANY

 

 


                                                    
                                                                

  POKWITOWANIE

 

Niniejszym potwierdzam odbiór kwoty…………………….. zł (słownie) ……………………. ……………………………………… otrzymanej od ………………………………………….. .zam. …………………………………………………  z tytułu umowy darowizny, zawartej w ……………………………………. w dniu………………………...

 

 

 

                                                                           

 ..........................................                                                  ......................................     
(miejscowości, data)                                                             (podpis obdarowanego)                        

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować