• 18 kwietnia 2024

Umowa użyczenia

umowa użyczenia
 
   
UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w …………. dnia ……………… między: 


……………..……………., zamieszkałym w ……………………. zwanym dalej Użyczającym ………………….……….., zamieszkałym w …………………… zwanym dalej Biorącym w użyczenie 
 
§ 1.

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr …….. położonego w ……………..…… przy ulicy ………….……… nr ……… oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania przedmiotową nieruchomość (z kluczami), a Biorący do używania przedmiot użyczenia przyjmuje. 
 
§ 2.

Umowa zostaje zawarta na okres do dnia …………………….. roku 
 
§ 3.

Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku. 
 
§ 4.

Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie, że nie odda go do korzystania innym osobom oraz, że wykona na własny koszt wszelkie naprawy niezbędne do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym. 
 
§ 5.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ……………….. okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znacznego pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy. 
 
§ 6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 7.

Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ……………………….. ……………………………….. 


 
                                    Użyczający                                          Biorący do używania

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować

Top 3 ekskluzywnych misek WC Roca

​Jeszcze kilkanaście lat temu chcąc kupić sanitariat, nie miało się zbyt dużego wyboru. Obecnie sprawa...