• 18 kwietnia 2024

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

odrębna własność lokalu

 

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
____________________________________________________________


Repertorium A nr ...................../20......

Projekt
 
AKT NOTARIALNY

Dnia  ................ stawili się: ............................................................................................................
............................................................................................................................................................
1. ..................., działająca w imieniu: ............................................................................................
Spółki pod firmą  ......... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w .............. ......................... przy ul. ................................................., wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym ........................................................................................................................
pod nr rej ......................., na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w tut. Kancelarii w dniu ...................................., za nr Rep A .................., oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia ..............................................................................
2. ........................................, syn ............................,
3. ........................................, córka .............................,
oboje zamieszkali w ........................................, przy ul.......................................
Stawiająca ad1. jest notariuszowi osobiście znana, natomiast tożsamość pozostałych stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i nr ad2......................, ad3..................................
 

UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

I. ......... oraz........, działająca w imieniu wszystkich wymienionych wyżej mocodawców oświadczają, że na podstawie umowy zniesienia współwłasności sporządzonej w tut. Kancelarii w dniu .....................r. za nr ........................... są współwłaścicielami nieruchomości położonej w ......................................, dz. adm. ..........................., utworzonej z działki nr ........... o pow. ............. m2, obr ............................, dla której Sąd Rejonowy dla ................................................... Wydział Ksiąg Wieczystych w ................................ prowadzi księgę wieczystą KW. Nr .................................... oświadczają, że są współwłaścicielami powyższej nieruchomości w ...........................cz., na prawach wspólności ustawowej .................................................................................................. 
Stawający oświadczają, że aktem notarialnym sporządzonym w tut. Kancelarii w dniu ..................... za nr Rep ................................... została ustanowiona bezpłatna służebność przejazdu i przechodu pasem o szerokości  .............m po działce nr ............. na rzecz doczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr............................................
Stawający oświadczają, że dział IV tej księgi wolny jest od wpisów , a w dziale III wpisane są, znane stronom, roszczenia o zawarcie przyrzeczonych umów ustanowienia odrębnej własności lokali, wielorodzinnymi, jedenastokondygnacyjnymi, podpiwniczonymi, położonymi w ......................... przy ul. ............................, przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta od Skarbu Państwa ani Gminy oraz że wolna jest od innych obciążeń i praw osób trzecich, w tym także od takich, które mogą obciążać nieruchomość z mocy prawa, a nie są wpisane w księdze wieczystej i co do własności tej nieruchomości nikt nie rości sobie żadnych pretensji.
....................................................... oświadcza, że pełnomocnictwa wyżej powołane nie wygasły ani nie zostały odwołane oraz zapewnia, że działa w granicach umocowania ...................................................................................................

II. Stawiający przedkładają :
a) projekt wyodrębnienia niezależnych, samodzielnych lokali mieszkalnych sporządzony przez ................................... w lipcu 20.....r., zgodnie z którym w budynku przy ul. ................................... w .............................. został wydzielony samodzielny lokal mieszkalny nr..........................., położony na  .................. piętrze, składający się z ...................., o pow. użytk. ............................ moraz pomieszczeń przynależnych, tj. schowka i pomieszczenia gospodarczego nr................... o pow. użytk.................... m2,............................................z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności części wspólnych budynku, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, z którego lokal został wydzielony oraz we współwłasności działki nr..........................., obj. KW. Nr ............................ w .........................cz.,
b) zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta ................................... Wydział Architektury, Geodezji i Budownictwa w dniu .....................r., nr .............................., zgodnie z którym m.in. lokal mieszkalny nr ............ przy ul. ................... w ................................stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

III. ..............................działająca w imieniu Spółki pod firmą ............................................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ............................, a także w imieniu osób, które reprezentuje oraz  .................................. ustanawiają odrębną własność lokalu nr ............. położonego w budynku przy ul. .................................... w ................., szczegółowo opisanego powyżej, w ten sposób, że lokal nr.................. wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, z którego lokal został wydzielony oraz we współwłasności działki nr ...................., obj. KW.Nr ......................wynoszącym ............... cz. otrzymują na własność ......................................., na prawach wspólności ustawowej.

IV. Strony określają wartość przedmiotu tej umowy na kwotę ........................ zł. (słownie..........................................................................................), w tym wartość udziału we współwłasności działki na kwotę ...............zł.(słownie.....................................................................) i oświadczają, że z tytułu tej umowy nie dochodzi pomiędzy nimi do żadnych spłat ani dopłat.

V. Strony oświadczają, że są już w całości rozliczone finansowo co do opisanej wyżej inwestycji i ................................ działająca w imieniu wszystkich wymienionych wyżej osób fizycznych, a także Spółki pod firmą ............................................. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w .................................... potwierdza odbiór od nabywców wszystkich wpłat dokonywanych przez nich w związku z budową domu i mieszkań, będących przedmiotem tej umowy...........................................................................

VI. Nabywcy oświadczają, że są już w posiadaniu przedmiotów tej umowy, a jako dzień rozliczeń co do korzyści ciężarów strony przyjmują dzień dzisiejszy.

VII. Strony oświadczają, że zarząd i administracje budynkiem mieszkalnym przez okres sześciu miesięcy, od dnia dzisiejszego licząc, będzie sprawować odpłatnie Spółka pod firmą .................................................... Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w ......................................., a nabywcy wyrażają na to zgodę.

VIII. Notariusz zwrócił stawającym uwagę na treść przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy kodeks karny skarbowy, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, a także ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz zwrócił uwagę na treść przepisów dotyczących rękojmi wiary publicznej Ksiąg Wieczystych.

IX. Koszty zawarcia tej umowy wraz z wpisami praw z niej wynikających ponoszą nabywcy.

X. Strony wnoszą aby na podstawie tej umowy i dołączonych dokumentów Sąd Rejonowy dla ......................................... Wydział Ksiąg Wieczystych w ...............................: -z księgi wieczystej KW.Nr ............... wydzielił do nowej księgi wieczystej lokal mieszkalny nr ............................ w budynku przy ul. .....................w ................................ położony na ..... piętrze, składający się z ....................., o pow. użytk. ..........................m2 oraz pomieszczeń należnych, tj. schowka i pomieszczenia gospodarczego nr ................. o pow. użytk.....................m2, w dziale ISp wpisał, i1 z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności części wspólnych budynku, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, z którego lokal został wydzielony oraz we współwłasności działki nr..............., obj. KW.Nr...............wynoszący .................cz., w dziale II nowo urządzonej księgi wieczystej wpisał własność na rzecz  ......................., syna ............................... oraz ................................, córki.............................., na prawach wspólności ustawowej,
- w dziale II księgi wieczystej KW.Nr...... wpisał doczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr ........................... w budynku przy ul ................... - w ................... cz.

XII. Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie usługi notarialnej na podstawie §§1, 2, 3, 6 i 16 rozp. Min. Spraw. z  dnia 12.04.1991r./Dz. U. nr 33 poz. 146 z późn. zm./ ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dn. 08.01.1993 r.,/Dz. U. nr 11 poz. 50 z póżn. zm. / kwotę .............zł, w tym 22 % VAT Podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu nie pobrano na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 09.09.200r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959),
gdyż pomiędzy stronami nie dochodzi do żadnych spłat, ani dopłat.
Pobrano opłatę sądową na podstawie §29 pkt. 4 i 7 rozp. Min. Spraw. z dnia 17.12.1996 r. (Dz. U. z dnia 27.12.1996 r.) o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w kwocie ............... zł.


 
Akt odczytano, przyjęto i podpisano

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować