• 25 lipca 2024

Przedwstępna umowa najmu lokalu usługowego

umowa najmu

 

Przedwstępna umowa najmu lokalu usługowego

__________________________________________________________________ 

 

Zawarta w dni ……………….. w ……………………………….. pomiędzy:

…………………………………………… zamieszkałym w ………………………………….. 
przy ul. …………………………………... legitymującym się dowodem osobistym nr: ……………………………, 
wydanym przez ………………………………………………….. NIP ………………………., zwanym dalej „Wynajmującym”, a

……………………………………………. zamieszkałym w …………………………………. 
przy ul. …………………………………… legitymującym się dowodem osobistym nr: ……………………………., 
wydanym przez …………………………………………………. NIP ……………………….., zwanym dalej „Najemcą”.

 

 

§1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyrzeczenie przez Wynajmującego 
wynajmu na rzecz Najemcy lokalu usługowego …………………………………………………………………..

 

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia w terminie do dnia ………………… 
roku właściwej (przyrzeczonej) umowy najmu lokalu usługowego.

 

§3

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu nr …………………………………… 
składającego się z ………………………………………………………………………………. o łącznej 
powierzchni …………….. słownie ………………………………………………….. m. kw. 
położonego w ……………………… przy ul. …………………………………………. dla 
którego w Sądzie rejonowym w ………………………………… prowadzona jest księga 
wieczysta KW nr ……………………………. Odpis z powołanej księgi wieczystej z dnia 
……………… , L. Dz. …………………… , stanowi załącznik 1 do umowy. Wynajmujący 
oświadcza, że informacje zawarte w tymże odpisie nie uległy zmianie oraz że zawarcie 
przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.

 

2. Wynajmujący odda Najemcy do użytkowania cały lokal na czas …………………………... 
Przedmiot najmu używany będzie przez Najemcę w celach usługowych. Wydanie lokalu Najemcy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym, sporządzonym wspólnie przez obie strony. Najemca oświadcza, 
że stan techniczny przedmiotu najmu jest mu znany oraz że nie wnosi co do niego zastrzeżeń.

 

§4

1. Czynsz najmu wynosi ………………….. słownie…………………………………………... 
złotych miesięcznie i jest płatny z góry do …….. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 
Forma płatności: ……………………………

2. Dodatkowo Najemca będzie uiszczać świadczenia związane z eksploatacją 
przedmiotu najmu, za czas najmu, wymienione poniżej

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. W dniu wydania przedmiotu najmu Najemcy, Najemca wpłaci gotówka do rąk Wynajmującego 
kaucje w wysokości …………………………………. słownie ………………………………………… celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu najmu. Kaucja ta, pomniejszona o kwoty ewentualnego odszykowania należnego Wynajmującemu, 
zostanie zwrócona, bez oprocentowania, forma zwrotu: …………………………………………… nie później niż w terminie ……… 
dni od daty zwrotu najmu Wynajmującemu.

 

§5

Po zakończeniu najmu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu, 
wraz z wyposażeniem, w stanie nie pogorszonym. Najemca nie odpowiada za pogorszenie będące następstwem prawidłowego używania przedmiotu najmu. Zwrot przedmiotu najmu Wynajmującemu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo- odbiorczym, 
sporządzonym wspólnie przez strony.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(ustalić czy i które zmiany i adaptacje zostaną zatrzymane za zapłata określonej sumy przez Wynajmującego, a które usunięte na własny koszt przez Najemcę, który przywróci poprzedni stan lokalu)

      

§6

1. Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpośredniego używania osobie trzeciej, 
bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.

 

2. Najemcy nie wolno ponadto …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 

3. W razie naruszenia przez Najemcę zasad użytkowania lokalu wymienionych w umowie, 
Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

 

§7

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Umowa została sporządzona w ……. słownie ………………… jednobrzmiących egzemplarzach, 
po …….. dla każdej ze stron.

 

 

  

 

 

………………………..                                                                     ………………………….

      Wynajmujący                                                                                           Najemca

 

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować