• 25 lipca 2024

Umowa o dzieło

umowa o dzieło

 

Umowa o dzieło
___________________________________________________________

 
Umowa o dzieło UD/..../200...

 
zawarta w dniu ............................................. w.............................................................. 
pomiędzy: ........................................................................................................................ 
z siedzibą w ............................................... przy ul. ....................................................... 
reprezentowany przez .................................................................................................... 
NIP: ....................................................................... zwanym dalej Zamawiającym, 

Panem/ ią ......................................................................................................................... 
miejsce zameldowania: ................................................................................................ 
województwo ......................................................... gmina ............................................. 
zamieszkałym/ ą .............................................................................................................. 
legitymującym/ ą się dowodem osobistym ................................................................ 
urodzonym/ ą w ................................................................................................................ 
NIP: ................................................................ PESEL: ..................................................... 
zwanym/ ą w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie o następującej 
treści: 
 
I.
Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania 
dzieła w postaci: ................................................................................................................. 
 
II.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło do dnia ...................... 
2. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.
3. Przyjmujący zamówienie wykona zamówione dzieło z materiałów powierzonych 
przez Zamawiającego. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest rozliczyć się z 
otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia 
dzieła, najpóźniej w czasie przyjęcia dzieła, najpóźniej w dniu sporządzenia i 
podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.
 
III.
1. Przyjmujący przekaże dzieło w siedzibie firmy Zamawiającego. Odebranie dzieła
nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, sporządzonego wspólnie 
przez strony.
2. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku wad prawnych. 
Może również odstąpić od umowy albo od żądać odpowiedniego obniżenia 
przysługującemu Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia, chyba że usterki są 
wynikiem okoliczności, za które Twórca nie ponosi odpowiedzialności.
 
IV.
1. Przyjmujący zobowiązuje się do starannego wykonania dzieła. Przyjmujący 
oświadcza, że wykona dzieło osobiście oraz że przysługiwać mu będą wyłącznie 
prawa autorskie do całości dzieła. Przyjmujący oświadcza również, że dzieło nie 
było ani nie będzie obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 
 
V.
1.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie 
wynagrodzenia w wysokości .................................................. netto zł
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi do dnia ..................................................................... 
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na konto nr: ....................................................... 
4. W dniu przejęcia dzieła przez Zamawiającego, Przyjmujący oświadcza o 
przeniesieniu praw autorskich, praw majątkowych do dzieła na rzecz 
Zamawiającego.
 
VI.
1. W przypadku nie wykonania dzieła w terminie, Przyjmujący zamówienie zapłaci 
karę umowną Zamawiającemu w wysokości 1% wartości umownej dzieła za 
każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 14 dni od upływu terminu 
ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania 
dodatkowego terminu do wykonania dzieła. W powyższym przypadku Przyjmujący 
zlecenie zapłaci karę umowna w wysokości 1% ustalonego wynagrodzenia.
3. W obu przypadkach tj. w przypadku zwłoki jak też odstąpienia od umowy 
Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Przyjmującego 
zamówienie odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności 
kontraktowej.
 
VII.
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być dokonane pod rygorem 
nieważności i za obopólną zgodą umawiających się Stron.
 
VIII.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo autorskie 
i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
 
IX.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane 
przez właściwy rzeczowo sąd w Warszawie.
 
X.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej 
dla każdej ze stron.

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować

Koszt ogrzewania domu gazem

​Jak zapewne każdy właściciel domu wie, koszty ogrzewania są największą pozycją w łącznych wydatkach...