• 18 kwietnia 2024

Przedwstępna umowa kupna- sprzedaży nieruchomości

umowa kupna mieszkania

 

Przedwstępna umowa kupna- sprzedaży nieruchomości
___________________________________________________________________


Zawarta w dniu ......................... w.......................................... pomiędzy: 
1. .............................................. zam. w ................................... przy ul. ........................................., legitymującym się dowodem osobistym ............................................., zwanym w treści umowy Sprzedającym, a 
2. .............................................., zam. w ......................................... przy ul. .................................., legitymującym się dowodem osobistym ............................................, zwanym w treści umowy Kupującym
 
§1
Przedmiotem umowy jest przyrzeczenie sprzedaży: ............................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
 
§2
Strony zobowiązują się do zawarcia w formie aktu notarialnego, właściwej umowy kupna-sprzedaży prawa wymienionego w §1 umowy w terminie do ............................ za cenę ........................................................................ Słownie ........................................................................................................................................................................
 
§3
1. Na poczet ceny określonej w §2 umowy Kupujący wręcza Sprzedającemu zadatek w kwocie .............................................................................................................................. słownie ......................................................................................................................................................................... 
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości. 
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego. 
 
§4
Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo jest wolne od wszelkich długów i obciążeń. 
 
§5
W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, po zawarciu umowy, Sprzedający zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.
 
§6
Sprzedający oświadcza, że otrzymał od Kupującego kwotę określoną w §3 ust. 1 umowy i odbiór jej niniejszym kwituje. 
 
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
§8
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.


Sprzedajcy                                                                                                                        Kupujący
.................................                                                                                    .......................................

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować

Umowa najmu

  Umowa najmu ___________________________________________________________________   ...