• 25 lipca 2024

Czym jest prawo gospodarcze i jakie kwestie reguluje?

Pod pojęciem prawa gospodarczego kryje się zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wymagania, które są zawarte w jego przepisach musi spełnić każdy, kto planuje prowadzić jakąkolwiek własną działalność. Dlatego tak ważna jest podstawowa wiedza i świadomość kwestii, jakie reguluje ta gałąź prawa. W tym artykule zajmiemy się m.in dokładniejszą definicją tego pojęcia, jego funkcjami i najważniejszymi celami.

Prawo przedsiębiorców - definicja

Prawo gospodarcze nie określa żadnej szczególnej dziedziny prawodawstwa, a co za tym idzie posiada ono przede wszystkim charakter doktrynalny. Najczęściej definiuje się je jako zespół norm określających status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne występujące w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z tego powodu za podmiot prawa gospodarczego można uznać każdego przedsiębiorcę i jego kontrahenta (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inaczej konsumenta). 

Co obejmuje prawo gospodarcze?

W tej gałęzi prawa możemy wyróżnić bardzo szeroką gamę ustaw czy innych aktów normatywnych dotyczących chociażby w najmniejszym stopniu prowadzenia biznesu. Z tego powodu każdy obecny lub przyszły przedsiębiorca musi się koniecznie zapoznać z co najmniej kilkudziesięcioma najważniejszymi aktami prawnymi. Wśród nich możemy wymienić np. Ustawę o Prawie Przedsiębiorców, Kodeks Spółek Handlowych i wydane na ich podstawie rozporządzenia, jak i wiele innych bardziej szczegółowych aktów normatywnych. Bardzo ważną jego część stanowi Prawo Spółek, które określa zasady prowadzenia spółek prawa handlowego, takich jak: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjna. Poza tym warto również zaznajomić się z najważniejszymi przepisami Kodeksu Cywilnego, który definiuje osobę przedsiębiorcy oraz określa zasady zawierania umów oraz korzystania z firmy przedsiębiorstwa. Dokładniejsze informacje co do zakresu prawa gospodarczego znajdziesz na platformie internetowej https://smadwokaci.pl/.   

Warto zaznaczyć, że w Polsce na ten moment nie występuje żaden specjalny system źródeł prawa gospodarczego, a więc w tej dziedzinie należy się kierować przepisami zapisanymi w aktualnie obowiązującej Konstytucji. W związku z tym bierzemy pod uwagę ustawę zasadniczą, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego, co oznacza, że każdy z wyżej wymienionych aktów może stanowić źródło prawa gospodarczego zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Jakie są funkcje i cele prawa gospodarczego?

Jednym z najważniejszych elementów prawa gospodarczego są normy dotyczące podejmowania, prowadzenia i zamykania działalności gospodarczej, umieszczone w ustawie Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Jej przepisy wprowadziły ważne podstawy prawne, na które osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą się powoływać w sytuacji, w której organy prawa żądają wypełnienia obowiązków niewynikających z obowiązujących przepisów. Prawo gospodarcze określa również procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, wpisów do rejestru działalności regulowanej czy też uzyskiwania koncesji. 

Podsumowując znajomość prawa gospodarczego na poziomie co najmniej podstawowym jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia legalnej działalności gospodarczej i każdy, kto planuje założyć własny biznes powinien je znać. Aby się nie pogubić w rozległych przepisach i mieć pewność co do prawidłowej interpretacji, warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej. Dzięki zaczerpnięciu specjalistycznej porady z pewnością unikniemy wielu przykrych konsekwencji związanych z niewłaściwym wypełnieniem swoich obowiązków jako przedsiębiorca.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować