• 25 lipca 2024

Umowa najmu

umowa najmu

 

Umowa najmu

___________________________________________________________________

  

Zawarta w …………………………..  dnia …………………

Pomiędzy ……………………………………….. zamieszkałym/ą w ………………………… przy ul. ……………………………… kod ………………. Legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………………… NIP ………………………… zwanym w dalszej części umowy  Wynajmującym, a ……………………………………….. zamieszkałym/ą w ……………………………… przy ul. ……………………………………. kod ……………...Legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………………………………………… NIP……………………………… zwanym w dalszej części Najemcą, o treści następującej:

 

 

§1

1. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w …………………………….…. przy ul …………………………….. składającego się z ………………………………………

 

2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem lokalu, o którym mowa w ust. 1 oraz, że lokal nie ma wad prawnych, ani nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

 

§2

Przedmiotem umowy jest lokal określony w Par.1 ust 1.

 

§3

Ogólna powierzchnia mieszkalna i użytkowa będąca podstawą rozliczeń między Stronami wynosi …………… metrów kwadratowych.

 

§4

Wynajmujący daje, a Najemca bierze w najem lokal wymieniony w Par. 1 w okresie od dnia …………….. do dnia …………….. z możliwością przedłużenia za obopólną zgodą stron.

 

§5

Najemca w czasie trwania umowy najmu będzie płacił Wynajmującemu czynsz wolny w wysokości złotych ………………., słownie …………………………………………………… płatny z góry miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

 

§6

1. Najemca zobowiązany jest do comiesięcznego opłacania czynszu należnego administracji budynku, wnoszenia opłat za bieżące zużycie energii elektrycznej i gazu.

 

2. Wszelkie koszty wynikłe z opóźnienia w w/w płatnościach obciążają Najemcę.

 

3. Najemca zobowiązany jest uiszczać wszelkie opłaty komunalne.

 

4. Najemca zobowiązany jest uiszczać opłaty wynikające z używania telefonu.

 

 

§7

1. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy w/w przedmiot najmu do wykorzystania na cele mieszkalne.

2. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu wyłącznie na cele wskazane w punkcie 1.

 

3. Najemca zobowiązuje się użytkować lokal z należytą starannością, dbać o jego stan techniczny i sanitarny, w sposób nie przekraczający normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji.

 

4. Zniszczenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest naprawić na własny koszt, bądź ponieść koszty naprawy. 

 

§8

1. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa zmienić przedmiotu najmu, ani tez przeprowadzić jakichkolwiek modyfikacji i adaptacji, które naruszyłyby substancję lokalu.

 

2. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa wynająć lub podnająć przedmiotu najmu, czy jego części oraz nie może go oddać w nieodpłatne użytkowanie. Przedmiot najmu nie może także stanowić przedmiotu zamiany.  

 

§9

Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy jeżeli Najemca:

a)      dopuszcza się zwłoki z zapłatą kolejnych rat przez czas dłuższy niż 2 miesiące;

b)      najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z umowa lub zaniedbuje go w spsoć narażający na zniszczenie;

c)      najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

 

§10

Wszelkie awarie przekraczające zakres normalnej eksploatacji zostaną usunięte przez Wynajmującego, którego Najemca bezzwłocznie powiadomi o konieczności naprawy.

 

Wszelki szkody wynikłe z opóźnienia w powiadamianiu obciążać będą Najemcę.

 

Usterki wynikające z codziennego użytkowania lokalu obciążają Najemcę.

 

§11

Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w dniu wygaśnięcia umowy, o ile umowa nie zostanie przedłużona i zwrócić go w stanie nie gorszym od stanu, w którym go zasiedlił, nie jest jednak odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

§12

Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§14

Umowę sporządzono w …………… (słownie:……………………………………………..) jednobrzmiących egzemplarzach, po …………. dla każdej ze stron. 

 

 

 

……………………                                           ................................           

   wynajmujący                                                         najemca                           

 

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować