• 4 lipca 2022

Umowa o pracę

umowa o pracę

 

Umowa o pracę
___________________________________________________________

.............................................................                                     .......................................
(pieczątka pracodawcy)
REGON .............................................. 

Umowa o pracę
zawarta w dniu .................................................... w...................................................... 
pomiędzy ........................................................................................................................ 
z siedzibą przy ul. .......................................................................................................... 
zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez: ............................................... 
................................................................. NIP ............................................................... ,a 
Panem/ ią ....................................................................................................................... 
zameldowanym/ ą w ..................................................................................................... 
zwanym dalej Pracownikiem.
O następującej treści:

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony na stanowisku: .............................................................................. 
2. Strony ustalają następujące warunki pracy:
1) rodzaj umówionej pracy
stanowisko ....................................................................................................................... 
2) miejsce wykonywanej pracy ..................................................................................... 
3) wymiar pracy ................................................................................................................
4) wynagrodzenie
wynagrodzenia podstawowe w wysokości ................................................................. 
słownie ............................................................................................. brutto miesięcznie 
5) inne warunki zatrudnienia .......................................................................................... 

3. Termin rozpoczęcia pracy: ..........................................................................................

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować