• 26 października 2021

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2021 roku? Sprawdzamy!

widok miasta

Podatek od nieruchomości stanowi tak zwany podatek lokalny, którego wysokość ustala zawsze rada gminy. Jest on jednym spośród największych źródeł dochodu własnego budżetu gminy. Jakie mogą być stawki maksymalne podatku od nieruchomości, które ustali minister finansów? Ile wynosi podatek od nieruchomości? Kto go będzie musiał zapłacić? Kto jest z niego zwolniony? Jakie mogą być stawki maksymalne podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości w 2021 roku. Co jest dokładnie opodatkowane? 

 • budowle, albo ich części mające związek z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • budynki albo też ich części,
 • grunty. 

Kto musi opłacać podatek od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości będą zmuszeni opłacić: 

 • użytkownicy wieczyści,
 • właściciele,
 • posiadacze samoistni,
 • w niektórych sytuacjach - zależni posiadacze nieruchomości albo ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa. 

Nieruchomości zwolnione z opodatkowania 

 • siedziby urzędów konsularnych, przedstawicielstw dyplomatycznych, jak i innych misji, które korzystają z immunitetów i przywilejów na podstawie zwyczajów międzynarodowych, umów albo ustaw, 
 • użytki rolne, grunty zakrzewione i zadrzewione na rolnych użytkach albo też lasy, z wyjątkiem tych, które zajęte zostały na poczet prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • nieruchomości albo ich części, które zajmowane są przez jednostki samorządów terytorialnych,
 • grunty znajdujące się pod wodami płynącymi, jak i kanałami żeglownymi, z wyłączeniem jezior i gruntów zajętych na poczet elektrowni wodnych albo zbiorników retencyjnych, 
 • grunty, które zostały zajęte na poczet utworzenia pasów drogowych dróg publicznych w rozumieniu przepisów o publicznych drogach, jak i zlokalizowane w ich budowle, z wyłączeniem tych mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej innej, aniżeli eksploatacja płatnych autostrad. 

Jakie są stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku? 

Konkretne stawki podatku od nieruchomości zalezą od miasta lub gminy. Według zestawienia stawek podatku od nieruchomości na blogu Zaradnyfinansowo.pl, w 2021 większość z 38 największych miast uchwaliła stawki w wysokości maksymalnej. Postawę opodatkowania stanowić będzie: 

 • dla budynków albo ich części - użytkowa powierzchnia budynku albo jego części, która zostanie wyrażona w metrach kwadratowych, 
 • dla gruntów - powierzchnia gruntu musi zostać wyrażona w hektarach albo w metrach kwadratowych,
 • dla budowli albo ich części, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której jest mowa w przepisach na temat przepisów o podatkach od dochodów, ustalona na dzień pierwszego stycznia danego roku podatkowego, stanowiąca podstawę do obliczenia amortyzacji w tymże roku, nie pomniejszona o amortyzacyjne odpisy, a w wypadku budowli zupełnie zamortyzowanych - ich wartość z dnia pierwszego stycznia roku, w którym doszło do ostatniego amortyzacyjnego odpisu. 

Podatek od nieruchomości - maksymalne stawki w 2021 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku będą wynosić maksymalnie dla gruntów: 

 • mających związek z działalnością gospodarczą - 0,99 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • pod powierzchniowymi wodami - 4,99 zł od 1 hektara powierzchni,
 • pozostałych gruntów - 0,52 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, na których po 4 latach od momentu wejścia w życie planu dotyczącego przestrzennego zagospodarowania nie ukończono budowy - 3,28 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. 

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w przypadku budynków albo ich części: 

 • mających związek z działalnością gospodarczą - 24,84 zł od 1 metra kwadratowego użytkowej powierzchni,
 • mieszkalnych - 0,85 zł od 1 metra kwadratowego użytkowej powierzchni,
 • mających związek z udzieleniem świadczeń o charakterze zdrowotnym - 5,06 zł od 1 metra kwadratowego użytkowej powierzchni,
 • zajętych na poczet działalności gospodarczej w przypadku obrotu siewnym materiałem kwalifikowanym - 11,62 zł od 1 metra kwadratowego użytkowej powierzchni, 
 • zajętych na poczet prowadzenia statutowej i odpłatnej działalności publicznego pożytku przez organizacje publicznego pożytku - 8,37 zł od 1 metra kwadratowego użytkowej powierzchni. 

Podatek od nieruchomości: Kiedy powstaje, jak i wygasa obowiązek podatkowy? 

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zdarzenia mającego wpływ na władanie nieruchomością albo też należącymi do niej składnikami. 

Jeśli obowiązek podatkowy będzie mieć związek z istnieniem budynku lub budowli albo ich części, to powstanie 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub też w którym zaczęto użytkować budynek albo budowle, czy też należące do nich części, jeszcze przed ich wykończeniem ostatecznym. 

Obowiązek podatkowy wygaśnie wraz z zakończeniem miesiąca, w którym doszło do ustania okoliczności będących uzasadnieniem dla tego obowiązku. 

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować