dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej, zasada rachunkowości, operacja księgowa we wspólnocie, zasady rachunkowości

2009-09-21
We wcześniejszych artykułach pisano o konieczności prowadzenia ewidencji rachunkowej we wspólnocie mieszkaniowej, a także o konieczności przyjęcia przez wspólnotę mieszkaniową zasad rachunkowości oraz o potrzebie przyjęcia planu kont niezbędnego do prowadzenia księgowości odpowiednio do uwarunkowań
2009-10-30
Obrót z tytułu sprzedaży usług takich, jak np. najem, dzierżawa lub umowy o podobnym charakterze dotyczących części wspólnej nieruchomości wspólnej stanowi podstawę opodatkowania należnym podatkiem VAT. Pojęcia dostawy towarów oraz świadczenia usług związane są z działalnością wspólnoty inną niż dz
2008-06-09
Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej może zmusić właściciela lokalu mieszkalnego do zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego na uzupełnienie funduszu remontowego? Wspólnota ma kilkudziesięciu właścicieli. Sugerowany kredyt to 1 mln zł. – Coraz częściej członkowie wspólnot, zamiast gromadzić środki na r
2008-07-08
Właściciele posiadający 20 procent udziałów we wspólnocie zażądali głosowania osobami, czyli: jeden właściciel – jeden głos. Co to oznacza dla reszty i jaki wywiera skutek w praktyce? Stwierdzono, że takie zgłoszenie wywiera skutek automatycznie, bez potrzeby podejmowania uchwały. Marian S. Zagadnie
2009-08-03
Nie istnieje tryb odwoławczy dotyczący wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali, gdyż nie jest to decyzja administracyjna. Takie zaświadczenie stwierdza jedynie, że w danej chwili istnieje określony stan prawny i nie można go sprostować – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W
2009-08-03
Zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i poszczególnych lokali nie są obrotem w rozumieniu ustawy o VAT. Wspólnota nie jest podatnikiem w zakresie pobieranych opłat za dostawę mediów oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu i na fundusz remonto
2009-11-20
Na właścicielu lokalu ciążą przede wszystkim opłaty związane z ponoszeniem kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wydatki związane z utrzymaniem swojego mieszkania lub lokalu użytkowego. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciel musi uiszczać zaliczki do 10 dnia każdego mies
2009-10-05
Na skutek zmiany prawa (patrz art. 33 1 Kodeksu cywilnego) i wydanego w związku z tym orzecznictwa, w tym orzecznictwa Sądu Najwyższego, zmienił się status wspólnoty mieszkaniowej, którą zalicza się w wyniku tych zmian do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, do których stosuje
2009-06-17
O tym, jak prowadzić rachunkowość we wspólnocie mieszkaniowej decyduje sama wspólnota mieszkaniowa przyjmując zasady jej prowadzenia w formie właściwej, duża wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały zaś mała wspólnota mieszkaniowa poprzez jej przyjęcie przez właścicieli lokali. Uprawnienie to nie prz
2009-06-23
Według postanowień ustawy o rachunkowości w celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej powinien przyjąć tzw. zakładowy plan kont. Plan kont we wspólnocie mieszkaniowej pozwala na stosowanie jednolitych zasad księgowania różnych
2009-06-08
W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności powierzyć zarząd osobie fiz
2008-03-21
Jak prawidłowo wypełnić CIT-8 wspólnoty mieszkaniowej, gdy jednocześnie występuje strata i dochód do opodatkowania - odpowiada Piotr Przemysław Żak, biegły rewident współpracujący z TPA Horwath Horodko Audit Poznań Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej wykazuje jednocześnie dochód i stratę.
2008-03-27
Zważywszy na fakt , iż wspólnoty mieszkaniowe są niewielkie, każdy zaś z jej członków jest właścicielem części budynku – zebrania są dużo ważniejsze niż w spółdzielni. Kto organizuje zebrania członków wspólnoty ?   Zebrania właścicieli lokali są organizowane przez zarząd, lub zarządcę wspólnoty
2008-04-04
  Będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej jesteśmy co do zasady związani uchwałami podjętymi przez większość właścicieli lokali. Mogą one m.in. upoważniać zarząd do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd, ale także regulować inne kwestie dotyczące wewnętrznych działań wspólnoty
2008-04-09
Okresy i zasady rozliczeń zaliczek wnoszonych przez właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej nie są regulowane przepisami ustawy o własności lokali, lecz uchwałami tej wspólnoty W naszej wspólnocie, inaczej niż jest to określone w ustawie o własności lokali, należność na pokrycie kosztów nazwano eksp
2009-10-05
Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, czyli tzw. osoba ustawowa jest zobowiązana do prowadzenia rachunkowości według cyt. ustawy odpowiednio do wymogów prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i odpowiednio do prowadzonej dzi
2009-11-04
W wykonywaniu swej działalności wspólnota mieszkaniowa, jako osoba ustawowa, w szczególności może sprzedawać usługi najmu, dzierżawy i o podobnym charakterze. Wykonywanie tej działalności rodzi potrzebę wystawienia przez podatnika, wspólnotę mieszkaniową, rachunków. Może jednak powstać pytanie, jaka
2010-01-05
Do kwestii wydatków inwestycyjnych należy podchodzić z wielką ostrożnością. Do kwestii wydatków inwestycyjnych należy podchodzić z wielką ostrożnością z dwóch powodów, po pierwsze z uwagi na aspekty merytoryczne kwalifikacji danych wydatków (czym innym jest na przykład remont a czym innym inwestycj
2008-06-11
Jeżeli zdecydowałeś się kupić pomieszczenia na sklep w budynku, który należy do wspólnoty mieszkaniowej, będziesz ponosił także koszty utrzymania części wspólnych w budynku Właściciel lokalu użytkowego, tak jak mieszkania, ponosi bowiem wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz pokrywa koszty
2008-06-19
Problem adaptacji części strychu na lokal mieszkalny w nieruchomościach, w których są wspólnoty mieszkaniowe, jest różnie przedstawiany w publikacjach, nierzadko błędnie. Uważam za celowe, by szczegółowo i zgodnie z prawem problem ten przeanalizować. Jeśli ktokolwiek zamierza zaadaptować część stryc
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: zasady rachunkowości | studia podyplomowe audyt energetyczny | | przebiegi zebrań